АНАЛІЗ РОБОТИ ШКОЛИ В 2019/2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НА 2020/2021

Діяльність Гатнянської загальноосвітньої школи І –ІІІ ступенів Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області у 2019/2020 навчальному році була спрямована на забезпечення якісної реалізації основних завдань державної політики в системі освіти відповідно до чинного законодавства України.

Протягом навчального року адміністрація та педагогічний колектив школи вирішував пріоритетні завдання річного плану роботи на 2019/2020 навчальний рік:

1.Забезпечення якісного впровадження Державних стандартів загальної середньої освіти;

2.Створення належних умов для адаптації до навчання в початковій та основній школі;

3. Створення належних умов для навчання учнів з особливими освітніми проблемами;

4. Активізація роботи щодо організації навчально-виховного процесу через чітке структурування навчального матеріалу на уроці, встановлення пріоритету уроку як засобу соціалізації учнів та розвитку життєвих компетенцій;

5. Продовження роботи щодо підвищення якості впровадження у освітній процес інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання, компетентнісних, дослідницько зорієнтованих вправ;

6. Спрямування виховного процесу на найвищі морально-духовні та потенційні можливості виховання, створення умов для досягнення життєвого успіху особистості, розвитку її індивідуальних здібностей;

7. Активізація індивідуальної роботи з обдарованими та здібними дітьми, систематичної та послідовної роботи щодо підготовки учнів до олімпіад, конкурсів, турнірів різного рівня;

8. Використання в роботі інноваційних підходів до навчання та виховання, роботи з батьками та громадськістю;

Першочерговим завданням навчального закладу є задоволення потреб населення території обслуговування, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів.

Ці потреби задовольняються в основному сформованою мережею навчального закладу.

Під постійним контролем знаходиться питання відвідування учнями школи. Ведеться загальношкільний журнал обліку відвідування.

43 учні 9 класу одержали свідоцтва про базову загальну середню освіту, дві учениці з них, Курінна Катерина та Холод Юлія, отримали свідоцтва з відзнакою. 20 учнів 11 класу отримали атестати про повну загальну середню освіту. 25 учнів початкової школи та 22 дитини - середньої - нагороджено Похвальними листами.

У школі створено всі умови для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття якісної базової та повної загальної середньої освіти, для формування гармонійно розвиненої особистості, збагачення здібностей кожного учня.

У 2020/2021 навчальному році планується продовження роботи з вищезазначених напрямів. Усі випускники 9 та 11 класів працевлаштовані.

Результати подальшого працевлаштування випускників

9, 11 класів 2019 року

Випущено

учнів з 9 класу

З них продовжують здобувати середню освіту

10 кл. денних

ЗЗСО

ВНЗ

ПТНЗ

(середня освіта)

Навчання за кордоном

5151271581
Випущено
учнів з 11 класу

ВНЗ

І-ІІ р.ак.

ВНЗ

III-IV р.ак.
Працевлаштовані
151041

Усі учні 3-11 класів на кінець навчального року атестовані з усіх предметів. На кінець навчального року було 311 учнів середньої та старшої школи, 24 з них (8 %) мали високий рівень знань; 91 (29%) – достатнього і високого рівня знань, 146 (47%) – середнього. Але на жаль 50 учнів (16%) закінчили школу, маючи оцінки початкового рівня.

Учнів старшої школи — 50. Якість знань — 78%. На достатньому — 8 учнів ( 16%), на середньому – 21 учнів (40%), початковому — 11 учнів (41,0%).

Одним з пріоритетних завдань минулого навчального року була робота над проблемою критеріального оцінювання якості знань учнів та індивідуальна робота зі здібними та слабкими учнями. Результати аналізу успішності в черговий раз показує, що це питання залишається актуальним і в цьому навчальному році та є одним з пріоритетних в контрольно-аналітичній діяльності адміністрації школи. Отже, надаємо порівняльну таблицю навчальних досягнень учнів:

Навчальний рік

Якість знань

Високий рівень н.д.

Достатній рівень н.д.

Середній рівень н.д.

Початковий рівень н.д.

2014/2015 (3-11 кл)

36%

5%

31%

37%

26%

2015/2016 (3-11кл)

31%

1,7%

29%

42%

27%

2016/2017 (3-11 кл)

26%

5,5%

21%

47%

27%

2017/2018 (3-11кл)

37%

9%

28%

42%

21%

2018/2019 (5-11кл)

38%

11%

27%

39%

31%

2019/2020 (3-4 кл)

72%

17%

55%

26%

0,7%

2019/2020 (5-11кл)

37%

8%

29%

47%

16%

У початковій школі ( 3-4 класи) навчається 143учнів. Якість їхніх знань – 72%. Високий рівень знань мають 25 учнів – 17%, на достатньому – 79 учень – 55%, на середньому – 38 учень – 26%. На початковому - 1 учень – 0,7%.

Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, дійшли висновку, що в кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти вищого рівня. 4(1%) учні мають одну оцінку достатнього рівня; 17(5%) учнів по одній оцінці середнього рівня; 17(5%) учнів – початкового рівня (додаток 1).

Причинами низької якості рівня знань учнів є:

- недостатня мотивація до навчання;

- від­сутня система роботи зі слабовстигаючими уч­нями й учнями, які пропускають заняття через хворобу

- недостатній зв'язок учителів із бать­ками, несвоєчасне повідомлення батьків про рі­вень успішності дітей.

З усіма учнями та їх батьками, які мають оцінки початкового рівня, класними керівниками були проведені індивідуальні бесіди.

Питання навчальних досягнень учнів розглядалися на нараді при директорові й на засіданнях предметних методоб’єднань, з’ясовувалися причини слабкої ус­пішності учнів.

Аналіз моніторингу показав, що рівень навчальних досягнень, починаючи з 7 класу знижується, тому що обсяг навчального матеріалу зростає і старання вже не компенсує недостатнього розвитку пам’яті та мислення, тому першочерговим завданням педагогічного колективу є формування мотивації учнів до навчання та використання особистіснозорієнтованих завдань для учнів з різним рівнем навчальних досягнень.

За результатами анкетування та вивчення запитів батьків та учнів в 2019/2020 н.р. перевагу було надано навчанню учнів 10 класу за філологічним профілем, 11 клас продовжить навчання за філологічним профілем.

У 2018/2019 навчальному році у навчальному закладі організовано навчально-виховний процес за інклюзивною формою (1,2,3 класи), за якою навчилось 3 учні з особливими потребами за висновками психолого-медико-педагогічної комісії. Для належної організації роботи з цими дітьми була створена психолого-педагогічна команда, розроблені індивідуальні програми розвитку. Двічі на рік складався протокол оцінки розвитку дитини за різними напрямами. Індивідуальний навчальний план було складено на основі програм загальноосвітньої школи. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалось відповідно до діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України. Слід зазначити, що організація освітнього процесу за інклюзивною формою забезпечує не тільки певний освітній рівень дитини, відповідно до їх здібностей, можливостей, а й розвиває соціальну компетентність дитини. У цьому навчальному році 3 учні продовжать навчання в інклюзивних класах, тому створення належних умов для навчання даної категорії дітей є пріоритетним.

Учителям-предметникам необхідно виробити системний підхід до підготовки учнів до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. Об’єктивно оцінювати знання учнів протягом навчального року, проводячи з метою перевірки рівня знань учнів різні види перевірних робіт з використанням різних видів тестових завдань, впровадити блочне викладання тем, які виносяться на ДПА, не перевантажувати учнів домашніми завданнями.

Методична робота у 2019/2020 навчальному році організована відповідно до структури, представленої у річному плані навчального закладу та виконання таких завдань:

- Реалізація у навчальному закладі

- пошук шляхів підвищення якості навчальних досягнень учнів з базових дисциплін;

- удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів;

- застосування ефективних форм організації методичної роботи вчителів-предметників на основі роботи ШМО за диференційованим підходом та виконання індивідуальних планів роботи;

- стимулювання педагогів до оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями.

- сприяння поширенню педагогічного досвіду вчителів у фахових виданнях;

- професійне вдосконалення вчителя через систему атестації, курсову перепідготовку, долучення до творчих педагогічних конкурсів;

- продовження роботи над формуванням позитивного іміджу з утвердженням пріоритетів невпинного розвитку й оновлення;

- продовження роботи щодо ефективної діяльності органів учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації освітнього процесу, життєдіяльності навчального закладу;

- забезпечення роботи науково-практичних семінарів з актуальних питань навчання й виховання учнів.

Протягом року у школі проводилася робота зі створення банку даних за диференційованим підходом, аналіз показників показав, що практично всі педагоги мають оптимальне співвідношення відповідно до стажу роботи та кваліфікаційної категорії. Впродовж року проводилося індивідуальне консультування педагогів.

Станом на 01.09.2019 педагогічний колектив навчального закладу нараховував 41 педпрацівника. З них основних працівників - 40, з яких 5 перебуває у відпустці по догляду за дитиною.

Віковий склад педпрацівників

Віковий Розподіл за віком

Кількість педпрацівників

% від загальної кількості

До 30 років включно

10

24

31-40 років

11

26,4

41-50 років

9

21,6

51-55 років

4

9,6

Понад 55 років

7

16,8

Розподіл педагогічних працівників за стажем педагогічної роботи:

- до 3-х років - 4 (0 % від загальної кількості);

- від 3 до 10 років - 6 (36,4%);

- від 10 до 20 років – 11 (22,7 %);

більше 20 років - 19( 45,5% відповідно). За кваліфікаційним рівнем

:

Кваліфікаційна категорія Кількість педпрацівників % від загальної кількості

Спеціаліст 11 26,4

ІІ категорія 7 16,8

І категорія 6 14,4

Вища категорія 17 40,8

З них: мають педагогічне звання «Старший учитель» - 10 чол, «Вчитель-методист»-1;

Пріоритетні завдання роботи з кадрами щодо постійного підвищення фахової майстерності, головною метою яких є:

- задоволення індивідуальних потреб педагогічних працівників в особистому та професійному зростанні;

- забезпечення потреб у кваліфікованих кадрах високого рівня професіоналізму і культури, здатних компетентно, відповідально та якісно виконувати посадові функції;

- допомога педагогічним кадрам у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки;

- активізація творчого потенціалу;

- формування здатності до швидкої адаптації в умовах, що постійно змінюються.

Реалізація цих завдань відбувається шляхом підвищення кваліфікації, стажування та самоосвітньої роботи педагогів. Узагальнені матеріали представлено у таблицях.

У поточному навчальному році основними формами самоосвітньої роботи: індивідуальна робота, творчі звіти (підготовка підсумкових атестаційних матеріалів), наставництво і консультування, курсова підготовка та участь у вебінарах, опрацювання фахових журналів і методичної літератури.

Активізації творчої діяльності вчителів, залучення їх до науково-дослідницької роботи, стимулювання неперервної фахової освіти, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання сприяла атестація 4 педагогів. Протягом атестаційного періоду здійснювалась комплексна оцінка рівня кваліфікації і професійної майстерності педагогічних працівників та результатів їхньої діяльності.

Результативність

Кваліфікаційні категорії

Педагогічні звання

ІІ кат

І кат.

Вища

«ст. уч.»

«учитель-методист»

Присвоєння категорії/звання

1

1

-

Підтвердження категорії/звання

2

1

-

Разом

1

0

2

2

-

Загальна кількість учителів, які пройшли атестацію

4

Кадровий склад педпрацівників в 2019/2020 н.р.

Усі заходи методичного спрямування, передбачені річним планом роботи навчального закладу, виконано в повному обсязі. Підсумки участі педагогічних працівників у районних педагогічних заходах свідчать про ефективність цієї роботи в колективі.

Адміністрація закладу тримає на контролі виконавську дисципліну вчителів та виконання ними посадових обов’язків. Аналіз результатів внутрішкільного контролю дає підстави констатувати, що переважна більшість педагогічних працівників якісно виконує свої професійні обов’язки, чітко дотримується правил трудового розпорядку, виконує професійно і в зазначені терміни розпорядження адміністрації.

Метою проведення відкритих уроків було формування основних компетентностей учня шляхом підвищення ефективності роботи кожного вчителя.

Досвідом проведення уроків поділились вчителі Хомякова Т.В., Клименко Н.В., Сачук Р.В.,Навізівська М.П.

Певна робота проведена з облаштування та наповнення навчальних кабінетів: поновлюється матеріально-технічна база, накопичується навчально-методична література з кожного предмета, в тому числі й щодо підготовки учнів до участі в олімпіадах, завдань з підготовки до ЗНО тощо.

Опошняя Н.М., Шпак Л.І., Навізівська М.П. створили власні веб-сайті.

У повному обсязі виконано план роботи з обдарованими дітьми.

Активною була участь учнів в районному конкурсі - захисті науково-дослідницьких робіт МАН. На конкурс представила учнівські роботи вчитель математики Монташевич Л.В.

У листопаді – грудні проходив ІІ етап олімпіад. У особистому заліку учні школи посіли такі місця:

З історії:

1. Савалюк Софія Миколаївна – 3 місце

2. Бабієнко Анна Юріївна – 4 місце

З географія:

1. Коломієць Ольга Анатоліївна – 10 клас – 1 місце

2. Бабієнко Анна Юріївна – 3 м.

3. Кудінов Владислав Олександрович – 3 місце

З біології:

1. Петренко Максим Сергійович – 10 клас – 3 місце

З трудового навчання:

1. Багач Олександра Дмитрівна – 9- клас - 3 місце

З української мови:

1. Шковира Анастасія Олегівна 7-а клас - 4 місце

2. Савалюк Софія Миколаївна – 8 - а клас – 2 місце

З зарубіжної літератури

Кобзєва Марія – 9 а клас - 6 м.

Величко Микола – 11 кл. – 3 місце

У VI Міжнародному мовно-літературного конкурсі ім. Т.Г. Шевченка наші учні посіли такі місця:

1. Рубан Кароліна – 5 а клас, 3 місце

2. Кучер Вікторія Юріївна – 6 кл. – 2 м.

3. Островська Анна Констянтинівна – 7а кл. – 3м.

4. Бабієнко Яна – 8-а – 3 місце

У ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика:

1. Корчовська Катерина – 6-б клас –3 місце

2. Осадча Марія Ігорівна – 7 а кл. - 4 місце

3. Савалюк Софія Миколаївна – 8 - а клас – 3 місце

У порівнянні з минулим роком збільшилась участь учнів у Всеукраїнських інтерактивних конкурсах: математичний «Кенгуру» - 67 учнів, в минулому році також 44 учні, віфдмінний результат показали 8 учнів, в минулому році - 16. Знавців української мови «Соняшник» - 131 учасник, 8 дипломів Регіонального рівня, 2 дипломи Всеукраїнського рівня, 16 дипломів переможців в початковій школі.

Підвищенню рівня педагогічної майстерності вчителів сприяють проведені тематичні педагогічні ради:

«Формування основних компетентностей учня шляхом підвищення ефективної роботи кожного вчителя; «Організація роботи з обдарованими дітьми за

Концепцією Нової української школи».

Виконано план проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Успішно завершили дистанційний онлайн –курс вчителів початкової школи на сайті студії EdEra та навчальні тренінги за Концепцією НУШ і новим Державним стандартом початкової освіти з підготовки педагогів вчителі початкової школи Сачук Р.В., Крамар Л.І., Клименко Н.В., Піголь А.М., Буренко Г.Г. 6 вчителів отримали сертифікати про навчання за спецкурсом "«Організація інклюзивного навчання у ЗНЗ».

Вчителі школи є активними учасниками вебінарів ВГ «Основа», «Всеосвіта».

Інформація щодо організації дистанційного навчання у Гатнянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів

Зразу після того, як було оголошено карантин, адміністрація школи провела позачергову нараду, на якій педагоги поділилися інформацією про форми дистанційного навчання, що використовують чи будуть застосовувати у організації дистанційного навчання. Учителі на практиці ознайомилися з можливостями додатків Google, зокрема Classroom. На цій нараді створили клас «Педагоги», власні сторінки з різних предметів і поділилися кодами доступу з класними керівниками. Протягом карантину у Classroom «Педагоги» всі вчителі могли спілкуватися, ділилися методичними новинками, здавали звіти. 30 квітня у Zoom була проведена онлайн-нарада, на якій були розглянуті наступні питання :

1. Щодо організації освітнього процесу за дистанційними технологіями.

2.Про завершення навчального року :

2.1.Оцінювання учнів;

2.2. Оформлення класних журналів;

2.3. Видача табелів, свідоцтв досягнень;

2.4.Видача свідоцтв про здобуття базової середньої освіти;

2.5. Про формування 10 класу, вибір профільних предметів та ін.

Отже, у Гатнянській школі з перших днів карантину було успішно організовано дистанційне навчання.

Інтернет ресурси та платформи, які використовували педагоги:

- Всеосвіта,

- Prometeus,

- https://vchy.com.ua/

- EdEra https://www.ed-era.com/

- (Лайфхаки з української мови.

- Лайфхаки з української літератури.

- Українська мова. Від фонетики до Морфології та ін.)

- Доступнаосвіта https://dostupnaosvita.com.ua/

- iLearn https://ilearn.org.ua/

- Be Smart https://besmart.study/

- ЗНО-ОНЛАЙН https://zno.osvita.ua/

- «На Урок»

- Проєкт «Всеукраїнська школа онлайн»,

- Мій клас ( тестові і контрольні роботи)

- Розумники

- Вчи.юа;

Освіторія,

Classtime,

Zoom.

Також використовували педагоги методичні комп’ютерні посібники видавничої групи «Основа», котрі надають програми для створення власних

електронних конструкторів уроку та готові конспекти уроків та медіапрезентації до них з можливістю вільного редагування.

Шпак Л.І., Опошняя Н.М., Навізівська М.П. створили та використовували персональні сайти, на яких розміщували відеоуроки, аудіо та письмові завдання - sajt-vchitelya-ukrajinskoji-movi-ta-literaturi-oposhnoji-n-m.webnode.com.ua/.;

- сайт ds-biology-and-health-basics.webnode.com.ua Проводились педагогами відеоуроки в Zoom. Наприклад, вчителька зарубіжної літератури Хомякова Т.В. провела уроки на теми: «Життя і творчість Ж.Б.Мольєра», «Туве Янсон «Капелюх Чарівника», «Чарлі та шоколадна фабрика» Р. Дала»; учитель математики Монташевич Л.В. – «Комбінаторні задачі. Комбінаторні правила суми і добутку», «Випадкова подія. Частота й ймовірність випадкової події», «Класичне означення ймовірності», «Початкові відомості про статистику».

Кількість учнів у школі – 612, неохоплених дистанційним навчанням 48 учнів (8,0%):

Причина - відсутність Інтернету, мобільного телефону, перебування дітей в селі у бабусі без будь-якого зв’язку.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими сучасними пластиковими стендами, активно проводиться робота з озеленення коридорів. Подвір'я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядають працівники школи, своєчасно обрізаючи дерева, кущі. Огорожа завжди пофарбована, бордюри побілені. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення і періодичне вивезення сміття з території школи.

Планові інструктажі для педагогічного персоналу проводяться 2 рази на рік (вересень, січень),для технічного персоналу 4 рази на рік (вересень, грудень, березень, червень), для учнів інструктажі проводяться в вересні, та січні, потім згідно плану занять.

Протягом 2019-2020 навчального року санепідемстанція не виявила порушень температурного режиму школи.

Кожен день проводиться вологе прибирання приміщень школи. Санвузли, медпункт, їдальня прибираються з використанням розчинів хлормісепту, які готуються на місце використання згідно регламенту приготування розчинів.

Охорона школи здійснюється приватної охоронної фірмою цілодобово, встановлений відео нагляд по периметру школи.

Загалом всі учасники освітнього процесу нашого закладу працювали на виконання місії

Здорова дитина,

Здорова родина,

Здорове довкілля,

Здорова країна.

Перед колективом школи стоїть завдання: здоров’язберігаючий підхід до виховання, навчання та розвитку школярів, валеологізація, психологізація та інформатизація освітнього процесу.

Виходячи із вищесказаного, колектив втілює пріоритети розвитку освіти, накреслені Міністерством освіти і науки України.

Кiлькiсть переглядiв: 70

Коментарi