Додаток

до листа МОН

від 11.09.07 № 1/9-532

Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів
Інструктивно-методичний лист

Відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України від 12.07.2002 р. № 401/52 “Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи” оцінювання навчальних досягнень молодших школярів має ґрунтуватися на позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учня, а не ступеня його невдач.

Визначення рівня навчальних досягнень учнів відбувається шляхом контролю, який передбачає зворотний зв’язок між учителем та учнями і полягає в перевірці та оцінюванні навчальних досягнень молодшого школяра. Облік результатів контролю у балах здійснюється в класних журналах і табелях успішності.

Усі записи в журналі ведуться державною мовою. Допускається запис тем на правій сторінці класного журналу мовою навчального предмета (російською та іншими мовами національних меншин, іноземною мовою - частково). Записи ведуться чітко й охайно пастою одного (чорного або синього) кольору.

Журнали класів на одній паралелі слід нумерувати цифрами і відповідними літерами українського алфавіту, наприклад: 1-А клас, 1-Б клас, 3-А клас, 3-Б кластощо.

На відповідних сторінках класного журналу вказуються назви навчальних предметів. Назви освітніх галузей зазначати не потрібно (додаток 1).

Додаток 1

Перелік назв навчальних предметів для запису в класному журналі

Освітня галузь

Клас

Навчальні предмети

Деякі особливості запису навчальних предметів

Мови

і літератури

1

Мова навчання (українська мова, російська мова чи інша мова навчання)

Навчання грамоти

Указати мову навчання.

На окремі складові навчального предмета (читання і письмо)

не слід відводити окремі сторінки

2-4

Мова навчання (українська мова, російська мова чи інша мова навчання)

Указати мову навчання

Мова навчання

Читання

Вказати мову навчання

(наприклад:

"Українське читання", "Російське читання" тощо)

1-4

Українська мова

(для шкіл з навчанням російською та іншими мовами національних меншин)

2-4

(1-4)

Іноземна мова

(англійська, німецька, іспанська тощо)

У дужках указати мову.

"1-4" - слід указувати для класів з поглибленим вивченням іноземних мов

Математика

1-4

Математика

Людина і світ

1-4

Я і Україна

1-4

1-2

Я і Україна

На кожну складову цього курсу необхідно відводити окремі сторінки

3-4

Я і Україна

Природознавство

3-4

Я і Україна

Громадянська освіта

1-4

Я і Україна. Довкілля

Мистецтво

1-4

Мистецтво

Інтегрований курс

Образотворче мистецтво

Музичне мистецтво

Технологія

1-4

Трудове навчання:

технічна і художня праця

Здоров’я і фізична культура

1-4

Фізична культура

Основи здоров’я

На сторінках "Облік відвідування" відсутність учня слід записувати у вигляді дробу, чисельник якого вказує на причину відсутності (н - відсутність без поважної причини, хв - відсутність через хворобу, пп - відсутність з поважної причини), а знаменник - на кількість пропущених уроків.

На сторінках "Облік навчальних досягнень учнів" відсутність учня потрібно позначати літерою н, спізнення - сп.

На третій сторінці журналу необхідно записати всі предмети інваріантної та варіативної складової навчального плану. Розподіл кількості сторінок для навчальних предметів учитель здійснює орієнтовно так:

· якщо на вивчення предмета навчальним планом передбачено 1 годину на тиждень (наприклад, "Я і Україна" в 1-2 класах, "Основи здоров'я" в 1-4 класах, "Трудове навчання" в 2-4 класах, "Образотворче мистецтво" в 1-4 класах), то необхідно залишити в журналі орієнтовно три розвороти (шість сторінок), тобто три сторінки ліворуч - для обліку навчальних досягнень учнів і три сторінки праворуч - для запису змісту уроків і домашніх завдань;

· якщо на вивчення предмета навчальним планом передбачено 2 години на тиждень (наприклад, "Я і Україна" в 3-4 класах; "Трудове навчання" в 1 класі), то відповідні записи в журналі здійснюються на п’яти розворотах, 5 лівих і 5 правих сторінках журналу. А для записів у журналі з мови (української, мови національних меншин, іноземної) необхідно залишити орієнтовно 12 сторінок, тобто шість розворотів;

· якщо на вивчення предмета навчальним планом передбачено 4 години на тиждень (наприклад, "Математика"), то відповідні записи в журналі здійснюються на 9 лівих і 9 правих сторінках журналу. Записи з мов у такому разі орієнтовно займуть 11 розворотів.

Якщо для вивчення предмета клас ділиться на групи, для кожної з них відводяться окремі сторінки. У разі, коли загальна кількість годин з предмета складається з годин інваріантної та варіативної складових, усізаписи в журналі необхідно вести на сторінках відповідного предмета.

З предметів інваріантної складової навчального плану оцінювання досягнень у навчанні учнів 3-4 класів проводиться в балах, з курсів за вибором із варіативної складової - вербально (оцінними судженнями).

Якщо учень був відсутній під час написання контрольної роботи (диктанту, мовної теми, письмового переказу, контрольної роботи з математики), що зазначається в журналі з датою, зазначену роботу він не переписує. Учитель напроти його прізвища в цей день ставить "н" і оцінює його навчальні досягнення за поточними балами.

Такі види контролю, як діалог, усний переказ, усний твір, аудіювання, тематична перевірка знань з природознавства тощо в журналі необхідно записувати без дати у визначеній колонці, оцінюючи всіх учнів класу.

Учитель організовує роботу так, щоб учень мав можливість на наступних уроках або під час індивідуальних занять надолужити пропущений навчальний матеріал та одержати відповідний бал.

У 1 класі бали за навчальні досягнення учнів учитель не виставляє; у 2 класі - виставляє, але за умови, якщо є відповідне рішення педагогічної ради школи.

Кожен учень класу має право відвідувати індивідуальні та групові заняття, хоча вони не є обов’язковими з усіх навчальних предметів і для всіх учнів класу.

Облік годин індивідуальних та групових занять здійснюється на окремих сторінках класного журналу.

Облік відвідування учнями індивідуальних та групових занять ведеться на сторінках журналу в розділі „Облік навчальних досягнень учнів”. Учитель записує прізвища й імена всіх учнів класу, а присутність їх на занятті необхідно позначає умовною позначкою (наприклад, "+").

Зміст заняття вчитель записує в графі „Зміст уроку”, у наступній графі "Завдання додому" вказує назву предмета, з якого було проведено заняття.

Оцінювання навчальних досягнень учнів під час проведення індивідуальних і групових занять не здійснюється; відповідні бали до класного журналу не записуються.

Усі класні і домашні роботи в звичайних робочих зошитах і зошитах з друкованою основою вчитель перевіряє й оцінює після кожного уроку.

Учень розпочинає працювати в новому зошиті тоді, коли попередній дописано до останньої сторінки.

Бал за ведення зошита з мови і математики (у журналі - Вед. зош.) учитель виставляє наприкінці кожного місяця. Оцінюючи ведення зошита, необхідно враховувати як правильність виконання завдань, так і якість каліграфічного письма, охайність оформлення роботи і грамотність. Колонку "Ведення зошита" ("Вед. зош.") учитель записує без дати.

Письмові контрольні роботи учні виконують у зошитах для контрольних робіт, які вчитель зберігає до кінця навчального року.

З предметів інваріантної складової навчального плану домашні завдання вчитель задає у 2-4 класах лише в разі їх доцільності.

З основ здоров’я, фізичної культури, трудового навчання: технічної і художньої праці, музичного та образотворчого мистецтва домашні завдання учням не задаються і в журналі не записуються.

Записуючи домашнє завдання, слід обов'язково вказати його зміст і спосіб виконання. Наприклад: С. 10-12 - прочитати і переказати; С. 27-29 - вивчити вірш напам'ять, дібрати прислів'я; С. 57, впр. 117, с. 55 - повторити правило.

У журналі вчитель фіксує такі види контролю: поточний, періодичний, тематичний, підсумковий.

Поточний контроль здійснюється на всіх макроетапах поурочного опрацювання теми. Результати поточної перевірки оцінюються словесно (в 1-2 кл.) або в балах (в 3-4 кл.). Облік поточного оцінювання ведеться у класному журналі.

Періодичний контроль (наприклад, з мови навчання: аудіювання, діалог, усний переказ, усний твір, письмовий переказ тощо) спрямовується на перевірку й оцінювання сформованості загальнопредметних умінь і навичок, якими оволодівають учні в процесі вивчення окремих предметів. Цей вид контролю здійснюється фронтально або індивідуально.

Тематичний контроль здійснюється після опрацювання програмової теми. Якщо тема велика за обсягом, її розподіляють на логічно завершені частини. Невеликі програмові теми об’єднують з однією або кількома наступними.

Кількість тематичних перевірок визначається залежно від кількості годин навчального предмета на тиждень та логічної завершеності теми (орієнтовно: 1 год. на тиждень – 2 тематичних оцінювання за семестр; 2-3 год. на тиждень ‑ 2-4 тематичних оцінювання).

Тематичне оцінювання з трудового навчання та предметів художньо-естетичного й фізкультурно-оздоровчого напрямів проводиться не менше двох разів на семестр.

У журналі тематична оцінка позначається: Тем. бал (тематичний бал). Тематичний бал виставляється на основі оцінки за контрольну роботу з теми з урахуванням поточного оцінювання у його динаміці (зростання чи спадання).

Бали виставляються в одну колонку журналу без зазначення дати.

При складанні календарно-тематичних планів з української мови, математики необхідно передбачити 1-2 уроки після контрольних робіт для проведення аналізу виконання контрольних робіт, повторення, узагальнення з теми тощо. Після цих уроків записується тематичний бал.

Зміст завдань перевірних робіт добирає вчитель відповідно до вимог навчальних програм. Їх оцінювання здійснюється за Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України від 12.07.2002 р. № 401/52).

Підсумкові контрольні роботи з навчальних предметів можуть проводитися відповідно до розпорядження директора загальноосвітнього навчального закладу чи органу управління освітою під час інспектування загальноосвітнього навчального закладу. Фіксуються вони у журналі під датою фактичного дня проведення з наступним коригуванням календарно-тематичного плану. Результати цих робіт враховуються під час виставлення підсумкових балів за семестр, але вони не є визначальними.

Навчальні екскурсії з окремих предметів, передбачені календарно-тематичним планом, записуються на сторінках журналу, відведених на відповідний предмет, і можуть оцінюватися згідно з критеріями оцінювання.

Проведені протягом року екскурсії, не передбачені навчальними програмами з певних предметів, записуються в журналі на сторінці "Облік проведення навчальних екскурсій" з фіксацією дати, теми екскурсії. А ті, що проводяться наприкінці навчального року записуються і на зазначеній сторінці журналу, і на сторінці з навчального предмета з фіксацією дати, теми екскурсії, кількості годин, навчального предмета.

Діяльність учнів під час цих екскурсій не оцінюється.

Семестровий бал виставляється на основі результатів усіх видів оцінювання за цей період.

Окрема підсумкова робота (семестрова) не проводиться.

Семестровий бал виставляється з урахуванням динаміки зростання рівня навчальних досягнень учня.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових балів Перевага надається результатам другого семестру.

Річне оцінювання здійснюється не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення навчального року.

Річний бал є одночасно підсумковим.

Державна підсумкова атестація здійснюється у 4-х класах відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.12.2000 № 588 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19.12.2000 р. за № 925/5146.

У початковій школі Державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів:

- у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою - з української мови (мова і читання) та математики;

- у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин - з мови навчання (мова і читання), з державної мови (мова і читання) та математики.

У загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською та мовами національних меншин атестація результатів навчальної діяльності учнів з української (державної) мови, якщо вони вивчали її лише у двох останніх класах початкової школи, здійснюється за бажанням учнів та їхніх батьків (осіб, які їх замінюють).

Атестаційний бал (Держ. підс. ат.) із зазначених предметів виставляється в окремій колонці журналу за результатами річного оцінювання, яке здійснюється на підставі семестрового оцінювання навчальних досягнень учнів.

1. Мови

У процесі початкового навчання мови забезпечується розвиток та вдосконалення умінь і навичок усного мовлення (слухання-розуміння, говоріння), навчання дітей читання і письма, навчання роботи з дитячою книжкою, формування умінь будувати письмові зв’язні висловлювання; формується певне коло знань про мову і мовні уміння; забезпечується мотивація вивчення мови.

Уроки „Розвитку зв’язного мовлення” у 1-2 класах спрямовані на розвиток усного мовлення, у 3-4 класах ‑ на формування умінь писати перекази і твори. Ці уроки записуються на сторінках, відведених на мову навчання та на українську мову (у школах з навчанням російською чи іншою мовою національної меншини).

На правій сторінці журналу перед записом теми робиться позначка Розв. мовл., на лівій – ставиться дата і бал за рівень виконаної роботи. За навчальні письмові перекази і твори бали в журнал не виставляються. За контрольний письмовий переказ у журнал заноситься тільки оцінка за зміст, у зошит ставляться дві оцінки в балах: за зміст та за грамотність.

Тематичний бал з мови фіксує рівень знань з мови та мовні уміння за певними мовними темами програми (Звуки і букви, Значення слова, Граматична форма слова, Речення тощо).

У таблиці „Види і орієнтовна кількість перевірок (по класах і семестрах) з мови навчання (українська мова) внесено зміни (додатки 2, 3, а саме):

- “Діалог” - 2 кл., ІІ семестр ; 3 кл., ІІ семестр; (не зазначено діалог);

-„Усний переказ” - 3 кл., ІІ семестр; 4 клас - ІІ семестр;

-"Диктант" - 2 клас - І, ІІ семестри.

Додаток 2

Види і орієнтовна кількість перевірок (по класах і семестрах)

Мова навчання (українська мова)

№ з/п

Види перевірок

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

1.

Аудіювання

1

1

1

1

1

1

2.

Діалог

-

1

-

1

1

3.

Усний переказ

1

-

1

-

1

4.

Усний твір

1

1

5.

Читання

1

6.

Письмовий переказ

-

-

1

1

7.

Знання й уміння з мови

2

2

2

2

8.

Диктант

1

2

2

2

2

2

9.

Списування

1

-

1

1

1

Загальна кількість

2

2

6

5

9

7

9

Українська мова

у школах з російською чи іншою мовою національної меншини

№ з/п

Види перевірок

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

1.

Аудіювання

1

1

1

1

1

1

2.

Діалог

1

1

1

3.

Усний переказ

1

1

1

4.

Усний твір

-

1

5.

Читання

1

1

1

1

6.

Знання й уміння з мови

2

2

2

2

7.

Диктант

1

2

1

2

8.

Списування

1

1

1

1

1

9.

Етнокультурознавчі знання (на уроках читання)

1

1

Загальна кількість

2

3

7

9

8

9

Примітка: кількість перевірок є орієнтовною.

Додаток 3

Мова навчання

у школах з навчанням мовами національних меншин

№ з/п

Види перевірок

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

1.

Аудіювання

1

1

1

1

1

1

1

2.

Діалог

1

1

1

3.

Усний переказ

1

4.

Усний твір

1

1

5.

Читання (вголос та мовчки)

1

1

чит.

вг.- 1

чит.вг.-1

чит.

вг.- 1

чит.

вг.-1,

чит.

м.-1

чит.

вг.-1

чит.

вг.-1,

чит.

м.-1

6.

Письмовий переказ

-

1

1

1

7.

Знання й уміння з мови

2

2

2

2

2

2

8.

Диктант

1

2

2

2

2

9.

Списування

1

1

1

Загальна кількість

1

2

5

7

7

9

8

9

Примітка: кількість перевірок є орієнтовною.

Друга мова

№ з/п

Види перевірок

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

1.

Аудіювання

1

1

1

1

1

1

2.

Діалог

1

-

1

-

1

-

3.

Усний переказ

1

1

4.

Усний твір

1

5.

Читання (вголос та мовчки)

-

-

-

-

чит.

вг.-1

чит.

вг.-1

чит.

вг.-1,

чит.

м.-1

6.

Письмовий переказ

-

1

7.

Знання й уміння

з мови

-

1

1

1

1

1

8.

Диктант

1

1

9.

Списування

1

1

Загальна кількість

2

3

5

5

5

6

Примітка: кількість перевірок є орієнтовною.

З української мови перевіряються й оцінюються навчальні досягнення учнів із таких аспектів:

· слухання – розуміння (аудіювання);

· діалогічне мовлення;

· монологічне мовлення (усний переказ чи твір);

· читання вголос;

· письмо (письмовий переказ);

· знання про мову й мовлення, мовні уміння і навички (мовна тема);

· орфографічні та пунктуаційні навички (диктант);

· графічні навички письма (списування).

На кожний вид перевірки відводиться окрема колонка.

Для зручності орієнтування в журналі назви індивідуальних видів перевірок (діалог, усний переказ тощо) записуються вгорі на місці запису дати, а назви фронтальних перевірок (диктант, письмовий переказ тощо) – внизу у відповідних колонках.

За індивідуальну перевірку (діалог, усний переказ, усний твір, читання) бали виставляються протягом семестру. Тому доречно винести ці колонки у журналі на початок кожного семестру без фіксації дати.

На правій сторінці журналу поруч з темою уроку доцільно зазначити вид перевірки в день (дні) проведення відповідно виду контролю (див. додаток 4).

Додаток 4

17.01

[Тема уроку згідно з календарним планом].Перевірна робота. Діалог.

...

...

23.01

[Тема уроку згідно з календарним планом].Перевірна робота. Усний переказ.

...

...

11.02

[Тема уроку згідно з календарним планом].Перевірна робота. Усний твір.

...

...

20.02

[Тема уроку згідно з календарним планом].Перевірна робота. Діалог.

...

...

07.03

[Тема уроку згідно з календарним планом].Перевірна робота. Усний переказ.

...

...

15.03

[Тема уроку згідно з календарним планом].Перевірна робота. Усний твір.

...

...

25.04

[Тема уроку згідно з календарним планом].Перевірна робота. Усний твір.

...

...

30.04

[Тема уроку згідно з календарним планом].Перевірна робота. Усний переказ.

...

...

15.05

[Тема уроку згідно з календарним планом].Перевірна робота. Діалог.

У першому класі передбачено два види перевірок: читання та списування, які записуються лише на правій сторінці журналу поруч з темою уроку. Ліва сторінка може мати такий вигляд (додаток 5).

Додаток 5

Зразок оформлення обліку навчальних досягнень учнів

у класному журналі (ліва сторона)

Українська мова

1 клас, ІІ семестр

з/п

Число і

місяць

Прізвище

та ім’я

...

18

18

09

09

...

...

25

25

ІІ семестр

01

01

01

01

01

02

02

03

03

04

04

05

05

05

05

1.

2.

3.

Результати перевірки навчальних досягнень учнів 2-го класу фіксуються за зразком 1-го класу, якщо оцінювання вербальне. Результати оцінювання в балах (за умови відповідного рішення педради) - за зразком 3-го класу (додатки 6, 7, 8).

Додаток 6

Українська мова

3 клас, І семестр

з/п

Число і місяць

Прізвище та ім’я

Кiлькiсть переглядiв: 1667

Коментарi